ការស្ទង់មតិពីស្ថាប័នអប់រំភាសាជប៉ុននៅបរទេសនៅឆ្នាំ2024 ត្រូវបានអនុវត្ត! 2024年度海外日本語教育機関調査を実施します!

(日本語はクメール語の後に続きます) មូលនិធិជប៉ុន (JF) ធ្វើ “ការស្ទង់មតិពីស្ថាប័នអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្រៅប្រទេស” រៀងរាល់ 3 ឆ្នាំម្តង ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់នានាលើពិភពលោក។ Read More