ស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន នឹងនាំមកនូវភាពយន្តជប៉ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាព ការលើកទឹកចិត្ត ទស្សនីយភាពរីករាយជាច្រើនមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនឆ្នាំ២០១៩។ដូច្នេះយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដាក់ចិត្ត Read More

日本語学習教材:“JF生活日本語Can-do”について

国際交流基金は“JF生活日本語Can-do”という教材を開発しています。“JF生活日本語Can-do”は日本語を母語としない外国人が、例えば在留資格「特定技能」等で来日する場合、日本での生活場面で求められる基礎的な日本語コミュニケーション力の習得を目指しています。同教材は2020年3月末に国際交流基金ウェブページ上で公開予定となっております。 Read More