លំដាប់លំដោយនៃការប្រលង

មុនថ្ងៃប្រលង៣ថ្ងៃ ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ(ករណីប្រលងថ្ងៃសៅរ៍ មុន៤ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃធ្វើការ)

1. ករណីបង់ថ្លៃប្រលងតាមរយៈអ៊ីនធឺណែត

ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រដោយប្រើលេខកូដ(ID)របស់ក្រុមហ៊ុន Prometric
ពិនិត្យមើលពីច្បាប់នៃការប្រលងរបស់ក្រុមហ៊ុនPrometric
បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ពិនិត្យវិធានការនៃការប្រលងរបស់មូលនិធិជប៉ុន
ជ្រើសរើសពេលវលាប្រលង ទីកន្លែង ប្រលងនិងថ្ងៃប្រលង
បញ្ចូលព័ត៌មានកាតឥណទានដើម្បីបង់ថ្លៃការប្រឡង
ការចុះឈ្មោះបានបញ្ចប់

2. ករណីបង់ថ្លៃប្រលងជាសាច់ប្រាក់

ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រសម្រាប់ចុះឈ្មោះដោយប្រើលេខកូដ(ID)របស់ក្រុមហ៊ុន Prometric
ពិនិត្យមើលពីច្បាប់នៃការប្រលងរបស់ក្រុមហ៊ុនPrometric
បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ពិនិត្យវិធានការនៃការប្រលងរបស់មូលនិធិជប៉ុន
ជ្រើសរើសថ្ងៃប្រលង ទីកន្លែងប្រលង និង ពេលវេលាប្រលង
បញ្ចូលលេខកូដរបស់ពាក្យប្រលងនិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
ការចុះឈ្មោះបានបញ្ចប់
កំណត់សម្គាល់
ធ្វើការប្រលង
ក្រោយពីការប្រលងចប់លទ្ធផល(ពិន្ទុសរុប និង ពិន្ទុវិនិច្ឆ័យ)ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ