លំដាប់លំដោយនៃការប្រលង

សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនPrometric ដើម្បីបញ្ជាក់ពេលវេលានិងចំនួនមនុស្សដែលដាក់ពាក្យប្រលង
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល:groupreg@prometric.com
បន្ទាប់ពីទទួលការឆ្លើយតបពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងហើយ នឹងដឹងថាអាចដាក់ពាក្យជាក្រុមបានឬមិនបាន
ករណីអាចដាក់បាន
ករណីមិនអាចដាក់បាន
រៀបចំកាលវិភាគ និង ចំនួនមនុស្សឡើងវិញ
ទិញពាក្យប្រលង
(បង់លុយនៅកន្លែងដាក់ពាក្យ ដោយប័ណ្ណទូទាត់ ឬបង់លុយដោយកាតឥណទានតាមរយៈអ៊ីនធឺណែតដោយប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណទូទាត់រហ័ស Voucher Express)
※បណ្ណ័ទូទាត់រហ័ស(Voucher Express) គឺជាគេហទំព័រដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នក ធ្វើការកម្មងទិញពាក្យប្រលង អនឡាញ។
ដើម្បីប្រើវា អ្នកត្រូវតែបន្កើតគណនេយ្យជាមុនសិន។
វាចំណាយពេល ៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ មុននឹងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាន។
បណ្ណ័ទូទាត់រហ័សនេះមិនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និង ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេ។
ធ្វើតារាងឈ្មោះអ្នកចូលរួមប្រលងតាមរយៈទម្រង់ដែលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង ហើយផ្ញើឲ្យបានមុន២អាទិត្យនៃគំរោងការប្រលងទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង។
※សម្រាប់អ្នកប្រលងគឺចាំបាច់ត្រូវទទួលយកលេខកូដ(ID)ពីក្រុមហ៊ុនPrometric។ ចូលមើលគេហទំព័រចុះឈ្មោះរបស់ Prometric ដើម្បីទទួលបានលេខកូដ(ID) ករណីដែលមិនបំពេញឲ្យត្រូវទៅតាមទម្រង់ដែលបានដាក់ទេ មិនអាចចុះឈ្មោះប្រលងបានទេ។
អ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះឈ្មោះជាក្រុម នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង ថាការចុះឈ្មោះនឹងព័ត៌មានបេក្ខជនប្រលង(លិខិតបញ្ជាក់)ត្រូវបានបញ្ចប់។
※បេក្ខជនមិនអាចផ្លាស់ប្តូររឺលុបចោលបានទេបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួច។
អ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះឈ្មោះជាក្រុមនឹងផ្តល់ដំណឹង ដល់បេក្ខជននីមួយៗពីការចុះឈ្មោះចប់សព្វគ្រប់។
បេក្ខជននឹងបង្ហាញ រួចព្រីនលិខិតបញ្ជាក់ ចេញពីតារាងចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ចុះឈ្មោះ
បេក្ខជនប្រលងនឹងត្រូវប្រលងទៅតាម ទីកន្លែង ពេលវេលា នឹងថ្ងៃប្រលង ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតបញ្ជាក់
ក្រោយពេលការប្រលង នឹងមានការបង្ហាញជូនលទ្ធផល(ពិន្ទុសរុប​នឹងលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យ)នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ បេក្ខជនអាចពិនិត្យមើលដោយខ្លួនឯងបាន