កម្ពុជា

គេហទំព័រជាភាសាខ្មែរ

ភ្នំពេញ ទីកន្លែងប្រលង – Educational Development Institute (EDI – #9A, Street 370, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chomkamorn, Phnom Penh)
ថ្ងៃប្រលង ថ្ងៃទី២៧រហូតល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
តម្លៃប្រលង ២២ដុល្លា(ដុល្លាអាមេរិក) USD22(US Dollar)
វិធីបង់លុយសម្រាប់ប្រលង ・កាទូទាត់ឥណទាននៅលើគេហទំព័រ ・ការបង់លុយនៅកន្លែងទទួលពាក្យប្រលង(ទិញពាក្យប្រលង)
លិខិតបញ្ជាក់សាមីខ្លួន សូមបេក្ខជនប្រលងកាន់យកមកនៅលិខិតណាមួយក្នុងចំណោមលិខិតខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ(បេក្ខជន)ក្នុងថ្ងៃប្រលង។ ・លិខិតឆ្លងដែន (Passport) ・អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័(ID Card) ・បណ្ណ័បើកបរ(Driver’s License)