ការស្ទង់មតិពីស្ថាប័នអប់រំភាសាជប៉ុននៅបរទេសនៅឆ្នាំ2024 ត្រូវបានអនុវត្ត! 2024年度海外日本語教育機関調査を実施します!

(日本語はクメール語の後に続きます)

មូលនិធិជប៉ុន (JF) ធ្វើ “ការស្ទង់មតិពីស្ថាប័នអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្រៅប្រទេស” រៀងរាល់ 3 ឆ្នាំម្តង ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់នានាលើពិភពលោក។ ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំ 2024 ធ្វើឡើងចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ2024នេះតទៅ។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនឹងត្រូវបានចងក្រងជារបាយការណាព័ត៌មានថ្មីបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអប់រំភាសាជប៉ុន ហើយនឹងត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅលើ “វេបសាយស្វែងរកស្ថាប័នអប់រំភាសាជប៉ុន” ផងដែរ។

  • ស្ថាប័នគោលដៅនៃការស្ទង់មតិ៖

ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអាចនឹងកំពុងធ្វើការអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្រៅប្រទេស

ខាងក្រោមនេះមិនស្ថិតក្នុងាគោលដៅនៃការស្ទង់មតិទេ។

· ក្រុមឬសកម្មភាពដែលមិនមានទម្រង់ជាអង្គភាព

· ស្ថាប័នអប់រំនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើការអប់រំតែភាសាជាតិ

* យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនបើស្ថាប័នអប់រំនៅក្រៅប្រទេសបើកវគ្គសិក្សាដែលអប់រំភាសាជប៉ុន (ការអប់រំភាសាជប៉ុនជាភាសាបរទេស/ភាសាមរតកតពីគ្រួសារ) ដែលមិនមែនជាការអប់រំភាសាជាតិ នោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ថាប័នគោលដៅទៅតាមផ្នែក/វគ្គសិក្សា។

· ស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រវេបសាយដែលអប់រំភាសាជប៉ុនដល់មនុស្សជាច្រើនមួយចំនួនដែលមិនបានបញ្ជាក់

・សកម្មភាពដកពិសោធន៍ភាសាជប៉ុនរយៈពេលខ្លី

  • ចំណុចស្ទង់មតិ៖ (សរុប 11 សំណួរ។ ពេលវេលាដែលត្រូវការឺប្រហែល 15 នាទី។ )

ព័ត៌មានទូទៅរបស់ស្ថាប័ន (ឈ្មោះស្ថាប័ន ឈ្មោះផ្នែកឬការិយាល័យអប់រំភាសាជប៉ុន អាសយដ្ឋាន/URL លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ប្រភេទស្ថាប័ន លំដាប់កម្រិតនៃការអប់រំ (ថ្នាក់បឋមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា (អនុវិទ្យាល័យ/វិទ្យាល័យ)) ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ ក្នុងចំណោមការអប់រំនៅសាលារៀន និងការអប់រំខាងក្រៅសាលាផ្សេងៗ) ប្រភេទនៃការអប់រំភាសាជប៉ុន)

ចំនួនគ្រូបង្រៀន (បែងចែកតាមលំដាប់កម្រិតនៃការអប់រំ បំណែងចែកជាពេញម៉ោង/ក្រៅម៉ោង ចំនួនគ្រូដែលប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនជាភាសាកំណើត)

ចំនួនសិស្សភាសាជប៉ុន (បំណែងចែកតាមលំដាប់កម្រិតនៃការអប់រំ)*

ការទទួលបានសញ្ញាបត្រ/កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុន/ការមានឬគ្មានការចូលរួម ថ្នាក់អនឡាញ

មូលហេតុក្នុងការរៀនភាសាជប៉ុនរបស់សិស្ស ស្ថានភាពនៃការអប់រំភាសាជប៉ុនរបស់ស្ថាប័ន

*នឹងមានការសួរពីបំណែងចែកចំនួនសិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាធម្មតា/សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ចំពោះការអប់រំបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា និងចំនួនសិស្សក្នុងមុខជំនាញភាសាជប៉ុន/មុខជំនាញមិនមែនភាសាជប៉ុន/សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ក្នុងករណីសាកលវិទ្យាល័យ។  ការត្រៀមទិន្ណន័យក្នុងដៃទុកជាមុននឹងជួយឲ្យចាប់ផ្ដើមឆ្លើយបានដោយរលូន។

  • វិធីសាស្ត្រស្ទង់មតិ៖

ការស្ទង់មតិដែលផ្ដល់ចម្លើយតាមអនឡាញ។  យើងនឹងផ្ញើ URL ដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្ទាំងសំណួរចម្លើយ តាមរយៈអ៊ីមែល។

* យើង-នឹងស្នើសុំការសហការតាមវិធីផ្សេងទៀតដូចជាតាមទូរសព្ទជាដើម។

  • ការផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយសំណួរ៖

បន្ទាប់ពីបញ្ជូនចម្លើយរបស់អ្នករួច អ្នកអាចទាញយកឯកសារបង្រៀន ភាសាជប៉ុនបន្ថែមដែលបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិយើងបាន។  សូមប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នក។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការចូលរួមសហការពីស្នាក់ស្ថាប័នទាំងអស់ផងដែរ។។

ប្រសិនបើអ្នកជាស្ថាប័នផ្ដល់ការអប់រំភាសាជប៉ុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានសំណើនេះទេ សូមទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យ JF នៅតាមប្រទេសរបស់អ្នក។

មូលនិធិជប៉ុន – ការណែនាំអំពីការិយាល័យលើពិភពលោក (jpf.go.jp)

ចំពោះអ្នកដែលប្រទេសឬតំបន់មិនមានការិយាល័យ JF សូមទាក់ទងស្ថានទូតជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។


国際交流基金(JF)は、世界各国・地域の日本語教育の現状を確認するために、3年ごとに「海外日本語教育機関調査」を実施しています。2024年9月より2024年度調査を行います。調査結果は、日本語教育の現状に関する最新情報として報告書にまとめ、「日本語教育機関検索サイト」でも活用します。

  • 調査対象:

海外で日本語教育を実施している可能性のあるすべての機関。

以下は、調査対象外としています。

・組織としての実体を伴わない団体や活動

・国語教育のみを行う在外教育施設

※ただし、在外教育施設が国語教育ではない日本語教育(外国語・継承語としての日本語教育)を行うコースを開講している場合は、部門・コース単位で対象とします。

・不特定多数を対象に日本語教育を行っている放送局やWebページ管理者

・短期的な日本語体験活動

  • 調査項目:(全11問。所要時間は約15分です。)

機関の基本情報(機関名、日本語教育部門名、所在地・URL、連絡先、設置主体、教育段階(学校教育のうち、初等・中等(前期/後期)・高等、学校教育以外)、日本語学習の位置づけ)

教師数(教育段階別、常勤/非常勤の内訳、日本語母語教師数)

日本語学習者数(教育段階別内訳)*

学位授与・日本語教師養成課程・オンライン授業実施の有無

学習者の日本語学習の目的・理由、機関の日本語養育の実施状況

*初中等教育では、正規科目/課外活動、大学の場合は、日本語専攻/日本語非専攻/課外活動の学習者数の内訳を問う質問があります。あらかじめ、数字をお手元にご用意の上、回答を始めるとスムーズです。

  • 調査方法:

オンラインでご回答するアンケート方式。メールで回答画面へのURLをお送りします。

※電話などの別の方法で協力をお願いする場合があります。

  • 回答特典:

回答送信後、当基金が作成した日本語副教材をダウンロード可能です。ぜひ、授業にご活用ください。

多くの機関のみなさまのご協力をお願いします。

日本語教育を実施しているにも関わらず依頼が届かない場合には、各国のJF拠点までご連絡ください。

国際交流基金 – 世界の拠点紹介 (jpf.go.jp)

JF拠点がない国・地域の方は、各国の日本国大使館までご連絡ください。

Share this post