អំពីសម្ភារៈសិក្សាភាសាជប៉ុន “JF Can-do for Life in Japan”

ឥឡូវនេះ មូលនិធិជប៉ុន កំពុងអភិវឌ្ឍសម្ភារៈសិក្សាម៉្យាង អោយឈ្មោះថា “JF Can-do for Life in Japan”។ គោលដៅនេះ សំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជំនាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសជប៉ុនទៅដល់ជនបរទេស ដូចជា ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន ក្នុងនាមជា ‘ពលករជំនាញ’។​ សម្ភារៈសម្រាប់ការអប់រំនេះ​ នឹងចាប់បើកនៅលើគេហទំព័រ របស់ មូលនិធិជប៉ុន នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០។

*តើអ្វីជា “Can-do”?

ជាសម្ភារៈសិក្សារអប់រំដែលអភិវឌ្ឍដោយ មូលនិធិជប៉ុន ដោយបែងចែក ប្រធានបទទៅតាមសម្ថភាព (Can-do)​ ដែលអាចរ៉ាប់រងការងារជាប្រចាំថ្ងៃ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី “JF Can-do for Life in Japan”​ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រខាងក្រោម​ (ពេលនេះ តារាង មានត្រឹមតែភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស គ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)។​

https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/seikatsu.html

អ្នកក៏អាចស្វែងរកបន្ថែមនូវគំរូ ស្តីពីវគ្គសិក្សា និងសម្ភារៈសិក្សាក្នុងទំព័រខាងក្រោម។

https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/kyozai.html

Share this post