គំនូរនៅផ្ទះតាមស្ទាយយ៉ាម៉ាដា ART@HOME BY YAMADA METHOD 

នេះគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយសម្រាប់រដូវកាលទី២នេះ ប៉ុន្តែមេរៀននៅតែពិសេស😉ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីសិល្បៈនៃការផ្គុំរូប🧩ជាមួយលោកគ្រូ ដារិន ដែលពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិត! យើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើ លោកគ្រូនឹងផ្គុំឱ្យចេញជារូបអ្វី និងមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាជាមួយគំនូរតាមផ្ទះ ស្ទាយយ៉ាម៉ាដា ភាគ១០ រដូវកាលទី២ 🖼

..